شرکت توس الکتریک: کلید و پریز / کلید و پریز ترکیه /  کلید مینیاتوری